HjemHelse, sosial og omsorgVarslingsplikt til Statens helsetilsyn

Varslingsplikt til Statens helsetilsyn

Varslingsskilt

 

Frå 1. juli 2019 har alle verksemder som yt helse- og omsorgstenestar plikt til å varsle alvorlege hendingar til Statens helsetilsyn. Pasientar, brukare og næraste pårørande får samstundes ein rett til å varsle slike hendingar til Helsetilsynet. Formålet med varselordninga for dei mest alvorlege hendingane er å identifisere uforsvarlege forhald raskere slik at forholda vert retta opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

Det er verksemda sjølv som har ansvar for at tenestane som vert tilbode til ein kvar tid er forsvarlege, og at drifta er i samsvar med krava som er fastsett i lov og forskrift. I tillegg til verksamda sine eigne pliktar til å gjennomgå uønska hendingar og iverksette tiltak, er det for dei mest alvorlege hendingane innført ein varselordning.

Frå januar 2020 vil ein digital nettportal med innloggingsfunksjon være klar til bruk. Informasjon kjem når denne kanalen skal takast i bruk. Meir informasjon om varselordninga vil vere klar på www.helsetilsynet.no frå 24. juni.

Du finn all informasjon i dokument (PDF) under denne saka.


Sist oppdatert: 19.06.2019
Publisert: 19.06.2019