HjemHelse, sosial og omsorgDagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens

Dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens

 

Dette er eit tilbod to gonger i veka, måndag og torsdag.

Kontakt

Leiar av dagaktivitetstilbodet er Anita Hatlem Villanger.

Ho kan nåast ved tlf. 56165116 eller ved å sende ein epost til anita.hatlem.villanger@fedje.kommune.no 

Føremål med tenesta

 • Bidra til å skape meiningsfulle opplevingar og ein aktiv kvardag for den einskilte brukar
 • Stimulera eigenmeistring tilpassa den einskiltes funksjonsevne
 • At alle kan bu heime så lenge som mogleg
 • Fysisk, psykisk og sosial aktivisering

Kven som kan få tildelt tenesta

 • Personar som har hatt heimebesøk av sakshandsamar
 • Personar med mild til moderat demenssjukdom
 • Kan ikkje vera tilknytta omsorgsbolig med heldøgns tilsyn
 • Personen må vera fysisk oppegående og kunne følgje et enkelt opplegg

Kva kan brukarane forvente

 • Omsorg, tryggleik, serviceinnstilling, veiledning og evt. Tilrettelagte individuelle aktiviteter
 • Personell med kompetanse på demens og miljøbehandling
 • Ved søknad om kommunale tenesta vil hjelpebehovet også kartleggjast i høve til IPLOS, som er eit nasjonalt register som beskriv ressursar og hjelpebehov til dei som søkjer om tenesten

Forventningar til brukarane

 • Brukar skal ha nytte av tilbodet og fungera i ein gruppe
 • Dersom sjukdommen gjer at dagaktivitetstilbodet ikkje fungerar, vil det verta vurdert andre tilbod i kommunen og tenesten opphører
 • Respekt for rammer og innhald
 • Vilje til å teke del i aktivitetane ut frå eigne føresetnader
 • Gjensidig respekt for kvarandre

 

Transport

Du må sjølv betale for transporten. Sjukeheimen kan hjelpe å organisere transporten. Du kan sjekke om du oppfyller krava for TT kort.

 

Pris for dagopphold pr.d.d:

Kr.95 utan middag.

Kr. 145 med middag.

 

Søknad

Trykk her for å laste ned søknadsskjemaet for helse- og omsorgstenester

Grunnlag

Tenesta vurderast ut frå søkjarens behov, i tråd med rundskriv 1-5/2007 Aktiv omsorg.


Sist oppdatert: 22.01.2021
Publisert: 30.10.2018