Val 2023

 Valprotokoll for kommunestyrevalet 2023

1.utgåve 

2.utgåve

 Ny utrekning av mandatfordeling

 Ny utrekning av mandatfordeling

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Valprotokoll for røystestyret

Krins: Fedje

Kommune: Fedje

Valdistrikt: Vestland

A Administrative tilhøve

A1 Valet vart halde: Mandag 11. september 2023

Opningstid: 10-20

A2 Stemmestyret

Namn Funksjon Møtt (sett kryss)
WAAGE STINE Leiar  
TUNGLAND ROY ASLE Nestleiar
VILLANGER OVE MAGNAR Medlem
BLOMVÅGNES MERETE Medlem
STUBERG INGMAR Medlem
SALTE ARILD Medlem
SANDE JAN TORRY JENSET Varamedlem  
WAAGE ANDREA MARCELLA Varamedlem  

 

B Behandling av mottekne stemmer

B1 Stemmegjevingar i konvolutt

Type Opptalde konvoluttar

Stemmegjevingar i særskild omslag (ikkje i manntalet 

til kommunen, har alt førehandsstemt)

0

Stemmegjevingar i beredskapskonvolutt

 

0

 

C Førebels oppteljing av stemmesetlar

C1 Stemmesetlar i urna

Type Opptalde stemmesetlar i urne
  Fylkesting       Kommunestyre
Godkjende stemmesetlar     147                     164
   
Tvilsame stemmesetlar       0                          0
Totalt tal på stemmesetlar      147                     164

 

Registrerte kryss i manntal

Søndag Mandag Total
------- 165 165

 

Merknad:

Fylkestingsvalet 2023

Færre røyster enn registrerte i manntal.

 

 

Kommunestyrevalet 2023

Det er færre stemmer enn registrerte i manntal.

 

D Andre tilhøve

Ved urneteljing fann ein to ustempla lister-

som låg inni ei liste med stempel på.

 

 

 

 

Lenke til dokument med underskrifter

 

 

Førehandsrøysting

Ein kan førehandsrøysta frå 10.08.23 til og med 08.09.2023.

I Fedje kommune kan ein førehandsrøysta på Sørvistorget i Kalvedalen 1.

Opningstida er måndag til fredag frå klokka 0845 til klokka 1500.

Det vil og vera ope for førehandsrøysting laurdag 26.08.23 frå klokka 1200 til klokka 1400, og laurdag 02.09.23 frå klokka 1200 til klokka 1400.

Det vert førehandsrøysting på Fedje sjukeheim tysdag 05.09.23 frå klokka 1000 til klokka 1200.

Om du ikkje kan møte opp i vallokalet, på sjukeheimen eller på sørvistorget  på grunn av sjukdom eller fordi du er ufør, kan du be om å få førehandsrøyste heime. Fristen for å søkje om å røyste heime er fredag 8.september 2023 kl. 12.00.

Slik søkjer du om å røyste heime:

Ring til kommunehuset på tlf 56 16 51 00/90669831 eller skriv eit brev til: Valstyret i Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 Fedje, eller send ein e-post til postmottak@fedje.kommune.no

Ta med legitimasjon.

Godt Val!

 

Stian Herøy

Leiar valstyret

Fedje kommune

Står du i manntallet?

 Det er kommune- og fylkestingsval måndag 11. september 2023. Du må stå i manntalet om du skal kunne røyste ved vala. Du kan kontrollere om du står i manntalet når manntalslistene vert lagt ut ca. 15. juli og fram til valdagen.

 På Fedje kan du sjekke om du står i manntalet her:

Sørvistorget, Fedje kommune

Fedje folkebibliotek

Matkroken Fedje (spør betjeninga)

 Du kan også ringe til Fedje kommune, telefon 56165100, for å kontrollere om du står i manntalet.

 

Dersom nokon meiner at dei sjølv eller andre med urette har vorte innført eller ikkje er teken med i manntalet, kan vedkomande krevja at valstyret rettar feilen. Krav om retting av feil skal sendast til: Valstyret i Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 Fedje.

 

Har du flytta til kommunen og folkeregisteret ikkje har fått melding om flytting innan 30.06.23, står du framleis i den kommunen du flytta frå. Du kan då førehandsrøyste der du bur no, eller røyste på valdagen i den kommunen du flytta frå.     

 

For nærare informasjon om kommune- og fylkestingsvalet 2023, sjå www.fedje.kommune.no, www.valg.no eller ta kontakt med Fedje kommune på telefon 56165100.

 

 

Stian Herøy

Leiar i valstyret

Fedje

 

Tidlegrøysting

Det er kommune- og fylkestingsval 11. september 2023.

Ein kan røyste på valdagen, eller

førehandsrøyste i perioden 10.august t.o.m. 8.september.

Om du ikkje kan røyste valdagen eller under førehandsrøystinga, kan du tidlegrøyste i perioden 3.juli – 9.august.

Om du treng å tidlegrøyste, ta kontakt med kommunen for å gjere avtale om tidlegrøysting.

 Fedje kommune, 56165100/ Kristin Handeland, 90669831 eller         

postmottak@fedje.kommune.no

 Ta med legitimasjon.

 Godt val!

Vallister godkjent av kommunestyret 27.04.2023

Namn vallista: Arbeidarpartiet                                                                                                                                                             Status: Godkjent av valstyret

Kandidatnr.

Namn

Fødselsår

Anna info

1

Kamilla BK Karlsen

1988

 

2

Hans Erik Waage

1978

 

3

Gidske Borge Kolltveit

1963

 

4

Einar Villanger

1978

 

5

Anna Marit Storemark

1954

 

6

Jan Erling Borge

1983

 

7,

Brit Gunn Tangen

1955

 

8

Jan Håkon Husa

1959

 

9

Thea Koppen Blomvågnes

2000

 

10

Inge Martin Waage

1949

 

11

Silje Lilleås

1996

 

12

Stian Storemark

1983

 

13

Vilgerd Storset Husa

1945

 

14

Torkild Malcolm Ratcliffe

2003

 

15

Petter Svenning

2001

 

16

Arild Magne Karlsen

1960

 

 

Namn vallista: Framstegspartiet                                                                                                                                                             Status: Godkjent av valstyret

Kandidatnr.

Namn

Fødselsår

Anna info

1

Bjørn Kåre Solbakk

1969

 

2

Marit Solbakk Øien

1966

 

3

Torild Knapp.en Kahrs

1966

 

4

Atle Nynes

1955

 

5

Elin Iren Øien Solbakk

1969

 

6

Atle Stokholm

1957

 

7

Kurt Roger Rongevær

1958

 

8

Trond Willy Færøy

1982

 

9

Frode Hjønnevåg

1974

 

10

Kjersti Opsahl

1977

 

11

Stig Idar Øien

1964

 

12

Salina Hjønnevåg

1980

 

 

Namn vallista: Høgre                                                                                                                                                              Status: Godkjent av valstyret

Kandidatnr.

Namn

Fødselsår

Anna info

1

Stian Herøy

1971

 

2

Carina Øien

1991

 

3

Paul Erling Rognsvåg

1971

 

4

Sue Janne Alsaker

1970

 

5

Yaroslav Borisov

1988

 

6

Ernst Kaare Horgen

1954

 

7

Paul MagnarKnapskog

1967

 

8

Ove Gunnar Nilsen

1951

 

9

lngard Kåre Kahrs

1956

 

10

Morten Egil Øien

1965

 

11

Einar Ophaug

1961

 

12

Erling Johan Herøy

1955

 

13

Janne Merethe Tangen

1966

 

14

Paul Ingvar Husa

1965

 

15

Elsa Jørgine Petrine Herøy

1944

 

Informasjon om kommune-og fylkestingvalet 2023

I 2023 skal det veljast nytt kommunestyre. Valet vil finna stad måndag 11. september 2023.

Det er mogleg å førehandsrøyste til kommunevalet og fylkestingsvalet frå 10. august 2023 til og med 08. september 2023.

08.09.2023 klokka 1400 vert førehandsrøystinga avslutta.

Det er mogleg å førehandsrøyste frå utlandet frå 01.07.2023 til og med 01.09.2023.

Innleveringsfristen for listeforslag var 31. mars klokka 1200.

Innlevering av listeforslag

For kommunevalet 2023 kan ein og levera lista elektronisk i valsystemet EVA, for meir informasjon og innlevering sjå www.valg.no

Listeforslaget vert rekna for innlevert når det er kome inn til kommunen ved kommunestyreval. Posten må vera kome fram, eller forslaget må vera levert direkte innan fristen. Med dette meinast at forslaget må vera kome fysisk fram, ikkje nødvendigvis til valstyret, men til kommunen. Det er forslagsstillarane sitt ansvar å sjå til at listeforslaget er kome fram i tide.

Dersom listeforslaget blir sendt på faks eller e-post innen 31. mars klokken 1200 vil dette være innafor fristen. Men det er ein nødvendig føresetnad at liste med originale underskrifter vert sendt i posten/levert med ein gong, eller at lista er levert elektronisk i valsystemet EVA.

Overskrift på listeforslag

Listeforslaget skal ha ei overskrift som viser kva parti forslaget kjem frå, og som ikkje kan leia til forveksling.

Registrerte parti skal bruke partiet sitt registrerte namn i listeoverskrifta. Det er ikkje løyve til å bruke eit anna namn som undertittel, heller ikkje lokalavdelinga sitt namn.

Dersom fleire registrerte parti stiller fellesliste, må alle partia sine registrerte namn være med i listeoverskrifta. Tilsvarande må det registrerte partiet sitt namn være med i listeoverskrifta når parti stiller liste saman med ei gruppe som ikkje er registrert som parti.

Kandidatane

Kor mange kandidatar skal/kan førast opp?

For val til kommunestyre stiller vallova § 6-2 andre ledd krav om at det er oppført minst 7 kandidatnamn på lista. Oppover er det ei maksimumsgrense på like mange kandidatar som det skal veljast representantar i kretsen + eit tillegg på inntil seks kandidatnamn. På Fedje vil det sei 19 namn for kommunestyrevalet 2023.

 Reglane om førehandsprioritering gjeld berre ved kommunestyreval. Eit visst tal av dei øvste kandidatane på listeforslaget – avhengig av storleiken på kommunestyret - kan bli gitt eit tillegg i sitt personlege stemmetal på 25 prosent av det tal stemmesetlar som lista mottek ved valet.

11–23 kommunestyremedlemar: inntil 4 kan ha stemmetillegg på lista.

Dei kandidatar som vert gitt eit slikt stemmetillegg, skal stå først på listeforslaget og med utheva skrift. Det at namna på desse kandidatane skal stå med utheva skrift, inneber at namna skal skrivast med feite typar, kursiv eller store bokstaver.

Vallova har ikkje avgjerder som krev at kvart kjønn er representert med en viss prosent av dei føreslegne kandidatane på den einskilde liste. Det vil sei at det ikkje er krav om kvotering ved val av medlemar verken til Stortinget, kommunestyret eller fylkesting. Kommunelova §§ 36, 37 og 38a har likevel krav om kjønnskvotering som gjeld ved val etter kommunelova til formannskap, fylkesutval, faste utval med vidare.

Identifisering av kandidatane

Dette er regulert i vallova § 6-1 (2) bokstav c og valforskrifta § 17.

Listeforslaga skal i tillegg innehalde kandidatane sitt førenamn, etternamn og fødselsår, jf. vallova § 6-1 (2) bokstav c. Det er opp til forslagsstillarane om dei i tillegg ønskjer å føye til kandidatane si stilling eller adresse. Det er opp til valstyret sjølv å bestemme rekkefølge med omsyn til for- og etternamn.

Listeforslaga skal ha med ei oversikt over kandidatane sin fødselsdato. Listeforslaga skal også innehalda oversikt over fødselsdato og bustadadresse til dei som har skreve under på listeforslaget. Det ligg ein mal for listeforslag på www.val.no

Underskrifter på listeforslag

For alle parti gjeld at listeforslag kan underskrivast av to styremedlemmer i partiet sin lokalavdeling i den kommunen lista gjeld. Leverer ein elektronisk listeforslag, er det elektronisk signering.

For ytterlegare opplysningar sjå www.valg.no eller ta kontakt på telefon 90669831.


Sist oppdatert: 15.09.2023
Publisert: 18.01.2023