Val 2023

I 2023 skal det veljast nytt kommunestyre. Valet vil finna stad måndag 11. september 2023.

Det er mogleg å førehandsrøyste til kommunevalet og fylkestingsvalet frå 10. august 2023 til og med 08. september 2023.

08.09.2023 klokka 1400 vert førehandsrøystinga avslutta.

Det er mogleg å førehandsrøyste frå utlandet frå 01.07.2023 til og med 01.09.2023.

 

Innleveringsfristen for listeforslag er 31. mars klokka 1200.

 

Innlevering av listeforslag

For kommunevalet 2023 kan ein og levera lista elektronisk i valsystemet EVA, for meir informasjon og innlevering sjå www.valg.no

 

Listeforslaget vert rekna for innlevert når det er kome inn til kommunen ved kommunestyreval. Posten må vera kome fram, eller forslaget må vera levert direkte innan fristen. Med dette meinast at forslaget må vera kome fysisk fram, ikkje nødvendigvis til valstyret, men til kommunen. Det er forslagsstillarane sitt ansvar å sjå til at listeforslaget er kome fram i tide.

 

Dersom listeforslaget blir sendt på faks eller e-post innen 31. mars klokken 1200 vil dette være innafor fristen. Men det er ein nødvendig føresetnad at liste med originale underskrifter vert sendt i posten/levert med ein gong, eller at lista er levert elektronisk i valsystemet EVA.

 

Overskrift på listeforslag

Listeforslaget skal ha ei overskrift som viser kva parti forslaget kjem frå, og som ikkje kan leia til forveksling.

Registrerte parti skal bruke partiet sitt registrerte namn i listeoverskrifta. Det er ikkje løyve til å bruke eit anna namn som undertittel, heller ikkje lokalavdelinga sitt namn.

Dersom fleire registrerte parti stiller fellesliste, må alle partia sine registrerte namn være med i listeoverskrifta. Tilsvarande må det registrerte partiet sitt namn være med i listeoverskrifta når parti stiller liste saman med ei gruppe som ikkje er registrert som parti.

 

Kandidatane

Kor mange kandidatar skal/kan førast opp?

For val til kommunestyre stiller vallova § 6-2 andre ledd krav om at det er oppført minst 7 kandidatnamn på lista. Oppover er det ei maksimumsgrense på like mange kandidatar som det skal veljast representantar i kretsen + eit tillegg på inntil seks kandidatnamn. På Fedje vil det sei 19 namn for kommunestyrevalet 2023.

 

Reglane om førehandsprioritering gjeld berre ved kommunestyreval. Eit visst tal av dei øvste kandidatane på listeforslaget – avhengig av storleiken på kommunestyret - kan bli gitt eit tillegg i sitt personlege stemmetal på 25 prosent av det tal stemmesetlar som lista mottek ved valet.

 

11–23 kommunestyremedlemar: inntil 4 kan ha stemmetillegg på lista.

Dei kandidatar som vert gitt eit slikt stemmetillegg, skal stå først på listeforslaget og med utheva skrift. Det at namna på desse kandidatane skal stå med utheva skrift, inneber at namna skal skrivast med feite typar, kursiv eller store bokstaver.

Vallova har ikkje avgjerder som krev at kvart kjønn er representert med en viss prosent av dei føreslegne kandidatane på den einskilde liste. Det vil sei at det ikkje er krav om kvotering ved val av medlemar verken til Stortinget, kommunestyret eller fylkesting. Kommunelova §§ 36, 37 og 38a har likevel krav om kjønnskvotering som gjeld ved val etter kommunelova til formannskap, fylkesutval, faste utval med vidare.

 

Identifisering av kandidatane

Dette er regulert i vallova § 6-1 (2) bokstav c og valforskrifta § 17.

Listeforslaga skal i tillegg innehalde kandidatane sitt førenamn, etternamn og fødselsår, jf. vallova § 6-1 (2) bokstav c. Det er opp til forslagsstillarane om dei i tillegg ønskjer å føye til kandidatane si stilling eller adresse. Det er opp til valstyret sjølv å bestemme rekkefølge med omsyn til for- og etternamn.

Listeforslaga skal ha med ei oversikt over kandidatane sin fødselsdato. Listeforslaga skal også innehalda oversikt over fødselsdato og bustadadresse til dei som har skreve under på listeforslaget. Det ligg ein mal for listeforslag på www.val.no

 

Underskrifter på listeforslag

For alle parti gjeld at listeforslag kan underskrivast av to styremedlemmer i partiet sin lokalavdeling i den kommunen lista gjeld. Leverer ein elektronisk listeforslag, er det elektronisk signering.

 

For ytterlegare opplysningar sjå www.valg.no eller ta kontakt på telefon 90669831.


Sist oppdatert: 19.01.2023
Publisert: 18.01.2023