HjemHelse, sosial og omsorgBarnekoordinator - individuell plan

Barnekoordinator - individuell plan

Individuell plan

Individuell plan skildrar korleis tenestene du treng skal virke saman slik at du får heilheitleg oppfølging. Planen skal ta utgangspunkt i dine behov, ynskjer og mål. Du er sjølv med på å utarbeide planen. Du får tildelt ein koordinator som skal sikre framdrift i arbeidet med din individuelle plan. 

Sentrale spørsmål:

Kva er viktig for deg?

Kva skal til for at du når dine mål?

Kven skal bistå deg, når skal det gjerast og korleis?

Koordinator

Koordinator skal sørgje for nødvendig oppfølging, samordning av tenestetilbodet ditt og framdrift i planarbeidet. Om du ikkje ynskjer å få utarbeida ein individuell plan, kan du likevel få utnemnd ein koordinator, dersom du mottek helse- og omsorgstenester.

Om du har eit ynskje om kven som kan vere koordinator, vil vi forsøke å imøtekomme dette. Koordinator skal saman med deg skildre dine ynskjer, behov og mål og prioritere desse. 

Barnekoordinator

Barnekoordinator kan tildelast familiar som har eller ventar barn med alvorleg sjukdom, skade eller funksjonsnedsetting og som har behov for langvarige og samansatte eller koordinerte helse- og omsorgstenester og andre velferdstenester. Ein barnekoordinator skal sørgje for at tenestetilbudet vert heilheitleg og koordinert. Rett til barnekoordinator gjeld fram til 18 år.

En barnekoordinators oppgåver kan være:

Å sørgje for at du og ditt barn får nødvendig informasjon og rettleiing om helse- og omsorgstilbod og andre velferdstenester.

Å bidra til at hjelpeinstansane rundt deg og ditt barn samarbeidar og sikrar god framdrift i samarbeidet.

Å sikre god informasjonsflyt mellom deg/ditt barn og hjelpeinstansar.

Å lede ei samarbeidsgruppe og arbeid med individuell plan.

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering administrerer individuell plan, koordinator og barnekoordinator

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering skal bidra til å sikre heilheitlege og koordinerte tenester til brukarar som har behov for tenester frå fleire områder. 

Koordinerande eining har overordna ansvar for arbeid med individuell plan og utnemning, opplæring og rettleiing av koordinator/barnekoordinator. 

Koordinerande eining har god oversikt over tenestetilboda i kommunen. Dei vil kunne gjeve informasjon og rettleiing og vise veg vidare ved behov for habilitering og rehabilitering.

Du kan kontakte koordinerande eining dersom du har spørsmål om individuell plan, koordinator/ barnekoordinator og habilitering og rehabilitering.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:

Fedje kommune 

Kalvedalen 1, 5947 

56165100

E-post: postmottak@fedje.kommune.no

Barnekoordinator for Austrheim, Fedje og Masfjorden

Kommunane Austrheim, Fedje og Masfjorden samarbeider om denne tenesta. Barnekoordinator for desse kommunane er:

Erlend Torset

E-post: erlend.torset@austrheim.kommune.no

Tlf: 56 16 20 30 direkte eller 56 16 20 00 til sentralen

Mobil: 453 16 318

Tilgjengeleg 08.00-15.30, måndag til fredag

Lover og forskrifter

Pasient- og brukarrettigheitslova § 2, klikk på denne lenka for å komma til nettsida til Lovdata: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Lovdata

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator, klikk på denne lenka for å komma til nettsida til Lovdata: Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator - Lovdata

Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstenester, klikk på denne lenka for å komma til nettsida til Lovdata: Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester - Lovdata

Veileder om samarbeid til barn, unge og deira familiar, klikk på denne lenka for å komma til nettsida til Helsedirektoratet: Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier - Helsedirektoratet


Sist oppdatert: 21.08.2023
Publisert: 17.08.2023