HeimNyheterSeminar for pårørande

Seminar for pårørande

 

Seminar for pårørande

På kva for måte verkar rusbruken inn på den som er i nær relasjon til den som rusar seg?

Vi inviterer pårørande til eit 2 dagars seminar i Bergen i undervisningslokalet til KoRus Vest Bergen.

Dato: 28. – 29. november 2019

Kl: 09:00 – 15:00

Sted: KoRus Vest Bergen, 4 etg.

Kanalveien 5

Pris: Gratis inkl. lunsj/kaffe

Påmelding her / KoRus Vest Bergen si heimeside

Seminaret vil bruke mykje tid på den sitasjonen familien er i, og korleis familien kan ivareta eigne behov. Vi vil og ta opp problemstillingar vedkomande behandling av rusmiddelavhengigheit og gjere det mogeleg og ta opp tema pårørande lurer på i høve hjelpeapparatet og si eiga rolle i relasjon til den med rusmiddelavhengighet.

Alle pårørande som henvender seg til helsetenestene skal få:

 generell informasjon om sine rettar

 vanlig praksis på området

 sakshandsaming

 mogelegheiter for opplæring

 informasjon om psykiske lidingar og utfordringar knytt til rusmiddelavhengighet


Sist oppdatert: 08.11.2019
Publisert: 08.11.2019