HjemAktueltNyheiterMøte i Formannskapet

Møte i Formannskapet

 

Møtedato:         24.11.2020 og 26.11.2020
Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             09:00 - 15:00

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 089/20

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 090/20

 Godkjenning av møtebok

 091/20

 Referatsaker

 092/20

 Delegerte saker teknikk og miljø

 093/20

 Godkjenning av skatteøre og skattesats etter eigedomsskattelova for 2021.

 094/20

 Husleiger i kommunale bustader i 2021

 095/20

 Gebyr for feiing og tilsyn i 2021

 096/20

 Gebyr for renovasjon i 2021.

 097/20

 Gebyr for tømming av slam i 2021

 098/20

 Gebyr for vatn og kloakk i 2021.

 099/20

 Betalingssatsar barnehage 2021

 100/20

 Betalingssatsar SFO 2021

 101/20

 Betalingssatsar i kulturskulen 2020

 102/20

 Kontigent stiftinga Kystkultur no!

 103/20

 Justering av sats for omsorgsstønad 2021

 104/20

 Justering av satsar for matombringing 2021

 105/20

 Justering av satsar for praktisk bistand - heimehjelp 2021

 106/20

 Justering av satsar for tryggleiksalarm og velferdsteknologi 2021

 107/20

 Fastsetting av strukturen i dagopphald

 108/20

 Kjøp av legepraksis

 109/20

 Kommunebudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

 110/20

 Tilskot til bygging av kloakkanlegg

 111/20

 Framlegg til ny forskrift for slamtømming for NGIR-området

 112/20

 Løypemelding på framdriftsplan for kommunedelplan for helse og omsorgsektoren

 113/20

 Reform Leve heile livet - fase 3

 114/20

 Oppseiing av avtale med Nordhordland legevakt

 115/20

 Pandemiplan for Fedje kommune - framlegg til vedtak

 116/20

 Revisjon av selskapsavtale Nordhordland Utviklingsselskap IKS

 117/20

 Revidering av selskapsavtalen for Region Nordhordland Helsehus IKS

 118/20

 Oppdatering av selskapsavtale for Nordhordland Revisjon IKS

 119/20

 Orientering om Fedje kommune sitt arkivarbeid og digitalt sikringsmagasin for elektroniske arkiv

 120/20

 Framlegg til vedtak - temaplan for idrett- og friluftsliv 2021-2022 for Fedje kommune

 121/20

 Avtale om tenesteytingsavtale mellom Fedje kommune og Fedje sokneråd / fellesråd

 122/20

 Møteplan for formannskap og kommunestyre vår 2021


Sist oppdatert: 17.11.2020
Publisert: 17.11.2020