HjemAktueltNyheiterKommunestyremøte 15.12.22

Kommunestyremøte 15.12.22

Møtedato: 15.12.2022
Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall
Møtetid: 17:15 - 21:15

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 56 16 51 18 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no


Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Sak nr. Sakstittel
053/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
054/22 Godkjenning av møtebok
055/22 Referatsaker
057/22 Høyring og offentleg ettersyn - Interkommunal plan for sjøareal
i Region Nordhordland
058/22 Energieffektivisering i kommunale bygg
059/22 Forslag om ny organisering/selskapsstruktur i NGIR
060/22 Tilbod frå NGIR om å ta over fakturering av renovasjons- og
slamgebyr på Fedje
061/22 Møteplan for formannskapet og kommunestyret fyrste halvår
2023
062/22 Høyring av rapport frå ekspertutvalget som har vurdert vidare
handtering av ubåtvraket U-864
063/22 Antal representantar i kommunestyret for perioden 2023 -
2027
064/22 Betalingssatsar matpengar barnehagen 2023
065/22 Betalingssatsar SFO 2023
066/22 Satsar for kulturskulen 2023
067/22 Justering av sats for omsorgsstønad 2023
068/22 Justering av satsar for matombringing 2023
069/22 Justering av satsar for praktisk bistand - heimehjelp 2023
070/22 Justering av satsar for tryggleiksalarm og velferdsteknologi 2023
071/22 Gebyr for teknisk forvaltingsteneste 2023 (gebyrregulativ
byggesak og oppmåling mm)
072/22 Kommunale gebyr for feiing og tilsyn
073/22 Kommunale gebyr for renovasjon 2023
074/22 Kommunale gebyr for tømming av slam 2023
075/22 Kommunale gebyr for vatn og avløp
076/22 Husleige i kommunale bustader i 2023
077/22 Kommunebudsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023-2026
078/22 Godkjenning av skatteøre og skattesats etter
eigedomsskattelova for 2023

 

 

30. november 2022
Stian Herøy
ordførar


Kristin Handeland
sekretær


Sist oppdatert: 30.11.2022
Publisert: 30.11.2022