HeimNyheterInnkalling til kommunestyremøte 09.12.2021

Innkalling til kommunestyremøte 09.12.2021

 

Møtedato:         09.12.2021
Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             17:15 - 20:30

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til ordførar stian.heroy@fedje.kommune.no gjerne med kopi kopi til Kristin Handeland per tlf.  56 16 51 18, sms til 90 66 98 31 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr

Tittel

 078/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 079/21

 Godkjenning av møtebok

 080/21

 Referatsaker

 081/21

 Årsmelding 2020-2021 Mobbeombodet i Vestland

 082/21

 Strategiplan for Leve heile livet - Fedje kommune

 083/21

 Fordeling av kulturmidlar 2021

 084/21

 Møteplan for vår 2022

 085/21

 Oppdatering av "Fedje og folket" - digital utgåve

 086/21

 Særutskrift forslag budsjettramme for kontrollutvalet 2022

 087/21

 Økonomi-, Finans- og Innkjøpsreglement

 088/21

 Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste (gebyrregulativ byggesak og oppmåling mm) 2022

 089/21

 Betalingssatsar barnehage 2022

 090/21

 Gebyr for feiing og tilsyn i 2022

 091/21

 Gebyr for renovasjon i 2022.

 092/21

 Gebyr for tømming av slam i 2022

 093/21

 Gebyr for vatn og kloakk i 2022

 094/21

 Husleiger i kommunale bustader i 2022

 095/21

 Justering av sats for omsorgsstønad 2022

 096/21

 Justering av satsar for matombringing 2022

 097/21

 Justering av satsar for praktisk bistand - heimehjelp 2022

 098/21

 Justering av satsar for tryggleiksalarm og velferdsteknologi 2022

 099/21

 Betalingssatsar i kulturskulen 2021

 100/21

 Betalingssatsar SFO 2022

 101/21

 Godkjenning av skatteøre og skattesats etter eigedomsskattelova for 2022

 102/21

 Kommunebudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

 

 


Sist oppdatert: 02.12.2021
Publisert: 02.12.2021