HeimNyheterTiltak mot koronavirus på Fedje

Tiltak mot koronavirus på Fedje

Oppdatert 16.04.21:

 

SITUASJONEN ER ALVORLEG, MEN DET SYNEST Å GÅ RIKTIG VEG ETTER PÅSKE. Ein justerer no ned dei nasjonale tiltaka, og overlet meire av smittevernet til region og kommune. På Fedje og i vår region er det lågt smittepress, men får vi smitte på Fedje, kan det bety stogg i vaksineringane og samanbrot i viktige teneste Vi er ikkje ferdig med fyrste vaksinedose til dei over 65 år før slutten av april.

 

DEI GENERELLE RÅDA

 • NYTT: Å halde minst ein (1) meter avstand
 • NYTT: Der ein ikkje kan halde 1 meter avstand, skal ein bruke munnbind
 • Å ikkje handhelse,
 • Å ikkje klemme  
 • Å nytte sprit eller såpe på hendene fleire gongar om dagen
 • Ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime og helst la deg teste

REISERÅD

 • Rådet er at munnbind skal nyttast på reiser, i taxi, i butikkar og på serveringsstadar når ein ikkje kan halde ein meter avstand.
 • Ein tek på seg munnbind når ein skal til legen (før ein går inn på venterommet), fysioterapeuten, tannlegen og når ein skal ha vaksine mot covid19
 • Folk bør sitje i bilen på overfarten med ferja. Mannskapen vert beden om å følgje med på kva som skjer
 • Ein skal unngå reiser innanlands og utanlands som ikkje er heilt naudsynte.
 • NYTT: Det er særs viktig å unngå reiser til og frå område i Noreg med høgt smittepress
 • Ein kan dra på hytta, men viss det er mogleg, bør ein unngå kollektivtransport. Det vil seie at ein bør sitje i bilen på overfarten med ferja.
 • NYTT: Heimekontor når det er mogleg, men det er ikkje lengre eit påbod
 • Alle som kjem frå utlandet, skal registrere seg, skal ta Coronatest ved grensepassering og skal bu på i karantenehotell i minimum sju dagar(Forskrift)

 

IDRETT OG KULTUR

 • Biblioteket tek imot og kan levere ut bøker.
 • NYTT: barn og unge frå same kommune kan drive med kor, korps og teater
 • NYTT: barn og unge under 20 år kan trene og drive med fritidsaktivitetar
 • NYTT: utandørs kan vaksne drive organisert aktivitet så lenge ein kan halde minst ein meters avstand.
 • NYTT: vaksne kan drive organisert innandørs aktivitet i grupper på inntil 10 personar så lenge ein kan halde minst 1 meters avstand
 • NYTT: Fleirbrukshallen vert i større grad open enn berre for skulen. Ein har allereie ei kontrollert bruk av styrkerommet. I samarbeid med idrettslaget vil vi prøve å få på plass organisert bowling (Martin Karlsen), gaming med PC (Martin Karlsen) og innandørs aktivitet slik som badmington (Bjarte Villanger)
 • NYTT: Symjehallen vert i dag nytta av skulen, symjeklubben og rehabilitering og trening under leiing av fysioterapeuten. I samarbeid med idrettslaget ved Martin Karlsen vil vi prøve å få til ei kontrollert opning av symjehallen for medlemmane av idrettslaget

 

SOSIALT SAMVER OG SAMKOME

 • NYTT: ein bør i størst mogleg grad avgrense sosial kontakt. Ein bør ikkje ha besøk i heimen av fleire enn 5(fem) gjestar
 • Det er anbefalt å avlyse alle arrangement som samlar personar frå fleire kommunar.
 • Vil ein ha eit privat samkome utanom eigen heim, så er det maks 10 personar (Forskrift). Døme: bursdag
 • Må ein halde eit arrangement (Forskrift)
  • er det tillate med maks 10 personar utan faste tilviste plassar (Forskrift), men 50 om alle er under 20 år.
  • NYTT: det er tillate med maks 100 personar på faste tilviste plassar (Forskrift)
  • arrangør skal føre tilsyn og ha naudsynt vakthald (Forskrift)
 • NYTT: utandørs kan ein ha 100 personar ( Forskrift)

 

SKULE OG BARNEHAGE

 • Ingen endring for barnehage og barneskule. Gult nivå.
 • Ungdomsskulen på gult nivå  

 

TENESTER OG TILBOD TIL DEI ELDRE

 • Dei eldre på sjukeheimen som ikkje er vaksinerte, kan få besøk av pårørande to gongar i veka. Besøkande må halde avstand og nytte munnbind. Ta kontakt med sjukeheimen som gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk.
 • Lege, prest, fotterapeut og frisør kan utføre rutinearbeid inne i sjukeheimen, men skal bruke munnbind.
 • Dei tilsette i pleie og omsorgsarbeid må vere nøye med hygienereglane på fritida si
 • Det tilsette skal nytte munnbind ved nærkontakt med brukarane som ikkje er vaksinerte
 • Vi tek imot dagpasientar på sjukeheimen
 • Vi har opna for aktivitetskafé når smittevernet er sikra med godt smittevern 

 

SERVERINGSSTADAR

 • NYTT: Det er skjenkestogg med forbod mot skjenking av alkohol etter kl.22 (Forskrift)
 • NYTT: Det er berre lovleg med skjenking ved servering av mat (Forskrift)

 

BUTIKKANE

 • Butikkane vert oppfordra til følgje med på at folk nyttar desinfeksjonsspriten, held avstand. at det ikkje er for mange i butikken samstundes og at dei som kjem, nyttar munnbind når det er vanskeleg å halde ein meter avstand.

 

Er ein i tvil når ein les dette, så er hovudinnhaldet at vi føl dei nasjonale råda og reglane så langt som det er mogleg. Er ein framleis i tvil, har ein spørsmål, bekymring for manglande smittevern, brot på smittevernreglane eller ein ynskjer ein COVID19-test, kan ein ta kontakt med kommuneoverlegen på vakttelefon 56164031

 

Venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

 

 

Anna informasjon

 


Sist oppdatert: 16.04.2021
Publisert: 06.03.2020