HeimNyheterTiltak mot koronavirus på Fedje

Tiltak mot koronavirus på Fedje

25.06.20

Generelle råd

Det er lite smitte som går føre seg i Noreg, men det vert meld om 100 nye smitta i veka fordelt på over 30 kommunar. Smitten er her slik som i mars, og vi har ingen grunn for å tru at dette er over. På verdsbasis døyr over 10.000 i veka og i Europa er det ei ny auke i smitten. Dette fell saman med at det er sumar, vi vil reise meir og på Fedje kan det vere 2-300 i tillegg til dei som bur her.

Råda som skal verne oss mot smitte, tiltak som vi alle skal gjere, er viktig at vi føl opp kvar dag.

 • Vaske hendene ofte. Nytte sprit om der ikkje er handvask i nærleiken
 • Halde avstand minst ein (1) meter inn og ute. Med 2 meter er du heilt trygg
 • Ikkje handhelse, ikkje gje ein klem, ikkje ha nær kontakt
 • Ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime og ikkje gå heim frå jobben
 • Reingjere handtak og horisontale flatar

Gjer vi alle dette og gir kvarandre hjelp til å halde dette, har vi von om at vi både kan ha kontroll over smittespreiinga og kan opne samfunnet med sosial omgang og eit aktivt næringsliv.

 

Spisestadar og servering

Mange er glade for å få komme tilbake til jobbane sine i dette serviceyrket. Vi andre er glade for å kunne dra på ferie og få oss både mat og drikke. Skal dette arbeidet og denne servicen kunne halde fram i tida som kjem, er ein avhengig av at vi ikkje får ei ny bølgje med smitte. Vi må i fellesskap følgje dei generelle råda og retningslinene for spisestadar og servering.

Dette er krava frå Helsedirektoratet:

 • 1 meter avstand mellom gjestane, og mellom gjestane og servitør. Det vil seie 2 meter mellom borda
 • Talet på besøkande vert styrt av storleiken på rommet når ein skal halde avstand. Unngå trengsel. Maks 20 om ein nyttar langbord.
 • Sitjeplass til alle gjestane
 • Bordservering, også om det berre er alkohol
 • IKKJE buffé (ein forsyner seg sjølv)
 • Hyppig reinhald av kontaktpunkt, horisontale flatar, handtak, toalett
 • Vaske /sprite hender
 • Ikkje handhelse eller klemme
 •  Luftvegssjuke og forkjøla held seg heime

  

Arrangement

Vi har også her detaljerte krav vi på Fedje ikkje kan styre utanom.

Døme på arrangement:

 • Konsertar, kino, teaterframsyning, opera, dans
 • Seminar, kurs, brukarmøte
 • Bursdag, bryllaup, dåp, konfirmasjon, gravlegging,

 

Krava frå Helsedirektoratet

 • Talet på dei som deltek kan vere maksimalt 200, men det krev eit stor areal der talet vert styrt av at ein skal halde minst 1 meter avstand til kvarandre
 • Luftvegssjuke og forkjøla held seg heime
 • Hyppig reinhald av kontaktpunkt, horisontale flatar, handtak, toalett
 • Vaske /sprite hender
 • Arrangør  skal føre liste over dei som er til stades, og ta vare på denne i 10 dagar.
 • Ikkje handhelse eller gi klem.
 • Ved dans er det berre to frå same husstand som kan danse nærare enn ein meter

Helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

 

Melding frå Matkroken Fedje


Viss du ikkje kan eller bør gå på butikken, kan Matkroken Fedje levere varer utanfor døra di. Send handleliste på sms til 99397232. Betaling via vipps eller faktura. Meir informasjon på Matkroken Fedje si Facebookside, eller du kan ringe dei på tlf  56164300.

Melding frå NAV Fensfjorden

NAV Fensfjorden kjem vanlegvis til Fedje tysdagar i partalsveker. Det er det no ein mellombels stopp i, for å hindre Koronasmitte. Du kan framleis ringe NAV på 55 55 33 33 og det meste kan du ordne på nav.no. NAV Fensfjorden har også oppretta ein vakttelefon for søknad om krisehjelp (sosialhjelp). Nummer er 413 97 364. Den er betjent frå kl 0830 – 1430. I desse krevjande tider aksepterer dei og muntleg søknad om sosialhjelp, dvs at dei kan hjelpe brukarar på telefon.

NAV Fensfjorden har også lagt ut lokal informasjon til dei som må permittere/vert permitterte på kommunen sine heimesider.

 

 

12.03.20

Generell informasjon frå smittevernoverlegen

I Nordhordland jobbar kommuneoverlegane og kommunalsjefane saman i fagråd for å førebu evt utbrot av viruset i Norge. Kommunane har ansvar for å gje rett informasjon til innbyggjarane:

 

Ernst Horgen
Kommuneoverlege
Fedje kommune


Sist oppdatert: 26.06.2020
Publisert: 06.03.2020