HeimNyheterTiltak mot koronavirus på Fedje

Tiltak mot koronavirus på Fedje

27.10.20

COVID19 aukar nasjonalt, og helsestyresmaktene fryktar at vi skal få ei hurtig spreiing over heile landet. Vi ser lokale utbrot i små og store kommunar, og det har vore ein hurtig vekst i talet på smitta i mellom anna Bergen. Nokre av dei nye råda er svært inngripande og syner alvoret i situasjonen. Tiltaka skal hindre smittespreiing og målet er også å redusere talet på dei som må i karantene i tillegg til dei som er sjuke.

Det basale i kvardagen er:

-å halde meir enn ein meter avstand, og helst to(2) slik mellom anna statsministeren sa at ho gjer

-å ikkje handhelse,

-å ikkje klemme  

-å nytte sprit eller såpe på hendene fleire gongar om dagen

-og ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime

 

Vi føl nå dei nasjonale råda og det er naudsynt med spesifikk rådgjeving. Det som i dag er nytt på coronaknappen, er markert i kursiv OG fet skrift:

-På utestadane skal det vere bordservering, ein meter mellom gjestane og to meter mellom borda. Eigarane oppmodar om at gjestane seier frå når det «glipp».

-I private heimar, hyttar og hagar bør ein ikkje har meir enn 5 gjestar i tillegg til husstandane.

-Ha så få private samlingar som mogleg i løpet av veka og la gjerne møta vere kortvarig.

-Får vi utbrot på Fedje, er rådet at munnbind skal nyttast på reiser, i butikkar og på serveringsstadar. Det kan no vere lurt å skaffe seg ein pakke med munnbind.

-Folk vert beden om å sitje i bilen på overfarten med ferja. Dei som ikkje kan sitje i bilen («Eg frys». «Eg må tisse». «Barna klarer ikkje sitje i bilen lengre»), vert rådde til å halde god avstand og helst meir enn 2 meter

-Butikkane vert oppfordra til følgje med på at folk nyttar desinfeksjonsspriten, held avstand og

at det ikkje er for mange i butikken samstundesi helgene

-Folk vert råda frå å reise til område med høgt smittepress om det ikkje er naudsynt

-Personar og grupper frå område med høgt smittepress, vert oppmoda om å ikkje reise til Fedje.

-Munnbind på bussen mellom Knarvik og Bergen

-Vi har ei kontrollert besøksordning ved Fedje sjukeheim. Dette vil fort bli stramma inn ved lokal smitte.

            -Pasientbesøk etter avtale med sjukeheimen. Varigheit ein time. Ein om gongen.

Ein må nytte munnbind. Vi tek ikkje imot besøk frå område med høgt smittepress.

Sjukeheimen gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk.

            -Lege , fotterapeut og frisør utfører ikkje rutinearbeid i sjukeheimen

            -Dei tilsette må vere nøye med hygienereglane på fritida si

-Vi har opna fleirbrukshallen og symjehallen for organisert trening med tilsyn. For nærare informasjon, ta kontakt med Bjarte Villanger.

På heimesida vert det informert om tidspunkt og at ein skal følgje smittevernreglane.

-Korøvingar kan starte opp i store rom med minst 2 meter avstand og helst ikkje deltakarar frå område med smittepress

 

Har ein spørsmål eller ein ynskjer ein COVID19-test, kan ein ta kontakt med kommuneoverlegen på vakttelefon 56164031

 

Venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

 

22.10.2020

 COVID19 held fram med smittespreiinga i Norge, og lokale utbrot er noko vi skal leve med ei tid framover. Det er ein jamn vekst over heile landet, men mest i byar og tettstadar. Vi har grunn til å tru at vi også kan få det her på Fedje, men noko tyder nå på at vi nærmar oss målstreken. Vaksine vert varsla allereie i slutten av neste månad, og de vil sei at vi kanskje har vaksinedosar mot COVID19 på plass på nyåret. Første etappe er likevel at flest mogleg av dei som er i risikogruppene og helsepersonell tek imot tilbodet om influensavaksinasjon 29. og 30. oktober i fleirbrukshallen

 

La oss i den korte ventetida som nå står att, prøve å gjere det vi har sagt om att og om att:

-å halde meir enn ein meter avstand, helst to(2)

-å ikkje handhelse,

-å ikkje klemme  

-å nytt sprit eller såpe på hendene fleire gongar om dagen

-og ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime

 

Vi føl nå dei nasjonale råda og det er naudsynt med følgjande spesifikk rådgjeving:

-Folk vert beden om å sitje i bilen på overfarten med ferja. Dei som ikkje kan sitje i bilen («Eg frys». «Eg må tisse». «Barna klarer ikkje sitje i bilen lengre»), vert rådde til å halde god avstand og helst meir enn 2 meter

-Butikken vert oppfordra til følgje med på at folk nyttar desinfeksjonsspriten, held avstand og

at det ikkje er for mange i butikken samstundes i helgene

-Folk vert råda frå å reise til område med høgt smittepress om det ikkje er naudsynt

-Personar og grupper frå område med høgt smittepress, vert oppmoda om å ikkje reise til Fedje.

-Munnbind på bussen mellom Knarvik og Bergen

-Vi har ei kontrollert besøksordning ved Fedje sjukeheim

            -Pasientbesøk etter avtale med sjukeheimen. Varigheit ein time. Ein om gongen.

Ein må nytte munnbind. Vi tek ikkje imot besøk frå område med høgt smittepress.

Sjukeheimen gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk.

            -Lege , fotterapeut og frisør utfører ikkje rutinearbeid i sjukeheimen

            -Dei tilsette må vere nøye med hygienereglane på fritida si

-Vi har opna fleirbrukshallen og symjehallen for organisert trening med tilsyn. For nærare informasjon, ta kontakt med Bjarte Villanger.

På heimesida vert det informert om tidspunkt og at ein skal følgje smittevernreglane

-Korøvingar kan starte opp i store rom med minst 2 meter avstand og helst ikkje deltakarar frå område med smittepress

 

Har ein spørsmål eller ein ynskjer ein COVID19-test, kan ein ta kontakt med kommuneoverlegen på vakttelefon 56164031

 

Venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

14.10.2020

COVID19 held fram med smittespreiinga i Norge, og lokale utbrot er noko vi skal leve med ei tid framover. Å vente på ei hending vi ikkje vil skal skje, er både utfordrande og kjedeleg. Vi vil ha det vanlege livet tilbake snarast mogleg for alle aldersgrupper.

Det viktigaste du gjer når du ikkje er heime, er framleis

-å halde meir enn ein meter avstand,

-å ikkje handhelse,

-å ikkje klemme  

-å nytt sprit eller såpe på hendene fleire gongar om dagen

-og ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime

 

Vi føl nå dei nasjonale råda og det er naudsynt med følgjande spesifikk rådgjeving:

-Folk vert beden om å sitje i bilen på overfarten med ferja. Dei som ikkje kan sitje i bilen («Eg frys». «Eg må tisse». «Barna klarer ikkje sitje i bilen lengre»), vert rådde til å halde god avstand og helst meir enn 2 meter

-Butikken vert oppfordra til følgje med på at folk nyttar desinfeksjonsspriten, held avstand og

at det ikkje er for mange i butikken samstundes.

-Folk vert råda frå å reise til område med høgt smittepress om det ikkje er naudsynt

-Personar og grupper frå område med høgt smittepress, vert oppmoda om å ikkje reise til Fedje.

-Munnbind på bussen mellom Knarvik og Bergen

-Vi har ei kontrollert besøksordning ved Fedje sjukeheim

            -Pasientbesøk etter avtale med sjukeheimen. Varigheit ein time. Ein om gongen.

Ein må nytte munnbind. Vi tek ikkje imot besøk frå område med høgt smittepress.

Sjukeheimen gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk.

            -Lege , fotterapeut og frisør utfører ikkje rutinearbeid i sjukeheimen

            -Dei tilsette må vere nøye med hygienereglane på fritida si

-Vi har opna fleirbrukshallen og symjehallen for organisert trening med tilsyn. For nærare informasjon, ta kontakt med Bjarte Villanger.

På heimesida vert det informert om tidspunkt og at ein skal følgje smittevernreglane

-Korøvingar kan starte opp i store rom med minst 2 meter avstand og helst ikkje deltakarar frå område med smittepress

 

Har ein spørsmål eller ein ynskjer ein COVID19-test, kan ein ta kontakt med kommuneoverlegen på vakttelefon 56164031

 

Venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

 

07.10.2020

Smittespreiinga i Bergen har dempa seg noko, men den held fram. Det er eit stort utbrot i Hyllestad knytt til arbeidsreisande frå raude land. Det gledelege er at det har stogga opp i Austrheim og Alver kommune, våre næraste naboar.

COVID19 spreier seg elles i Norge, men vi kan senke »garden» noko.

 

Det viktigaste du gjer når du ikkje er heime, er framleis

-å halde meir enn ein meter avstand,

-å ikkje handhelse,

-å ikkje klemme og

-nytta sprit eller såpe på hendene.

-ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime

 

Vi føl nå dei nasjonale råda. Det er naudsynt med følgjande spesifikk rådgjeving:

-Folk vert beden om å sitje i bilen på overfarten med ferja. Dette er ekstra viktig i veke 41 (haustferien)

-Butikken vert oppfordra til følgje med på at folk nyttar desinfeksjonsspriten, held avstand og

at det ikkje er for mange i butikken samstundes. I veke 41, haustferieveka, er dette viktig både i Matkroken

og Fedje Landhandel

-Folk vert råda frå å reise til område med høgt smittepress om det ikkje er naudsynt

-Personar og grupper frå område med høgt smittepress, vert oppmoda om å ikkje reise til Fedje.

-Munnbind på bussen mellom Knarvik og Bergen

-Vi gjer ein kontrollert opning av Fedje sjukeheim

            -Pasientbesøk etter avtale med sjukeheimen. Varigheit ein time. Ein om gongen.

Ein må nytte munnbind. Vi tek ikkje imot besøk frå område med høgt smittepress.

Sjukeheimen gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk.

            -Lege , fotterapeut og frisør utfører ikkje rutinearbeid i sjukeheimen

            -Dei tilsette må vere nøye med hygienereglane på fritida si

-Vi opnar fleirbrukshallen for organisert trening med tilsyn. For nærare informasjon, ta kontakt med Bjarte Villanger.

På heimesida vert det informert om tidspunkt og at ein skal følgje smittevernreglane

-Korøvingar kan starte opp i store rom, og minst 2 meter avstand og helst ikkje deltakarar frå med smittepress

 

Har ein spørsmål, kan ein ta kontakt med kommuneoverlegen på telefon 56164031

 

Venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

30.09.20 

Smittespreiinga har dempa seg i Bergen medan vi ser nye på Osterøy, i Øygarden, i Hyllestad, i Gulen og i Alver.

Det vert mindre av nasjonale pålegg og meir vert overlagt til kommunane.

 

Det viktigaste du gjer når du ikkje er heime, er framleis

-å halde meir enn ein meter avstand,

-å ikkje handhelse,

-å ikkje klemme og

-nytta sprit eller såpe på hendene.

-ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime

Dette er viktig for oss alle, men svært viktig for dei som har arbeid og skuletid på andre sida av fjorden

 

Det er naudsynt med følgjande rådgjeving:

-Folk vert beden om å sitje i bilen på overfarten med ferja. Dette er ekstra viktig i veke 41 (haustferien)

-Butikken vert oppfordra til følgje med på at folk nyttar desinfeksjonsspriten, held avstand og

at det ikkje er for mange i butikken samstundes. I veke 41, haustferieveka, er dette viktig både i Matkroken

og Fedje Landhandel

-Folk vert råda frå å reise til område med høgt smittepress om det ikkje er naudsynt

-Personar og grupper frå område med høgt smittepress, vert oppmoda om å ikkje reise til Fedje.

-Heimekontor for dei som kan ha heimekontor og kjem frå andre kommunar

-Munnbind på bussen mellom Knarvik og Bergen

-Vi droppar kurs som ein skulle på i Bergen også neste veke

-Flest mogleg møte på teams

-Vi gjer ein kontrollert opning av Fedje sjukeheim

            -Pasientbesøk etter avtale med sjukeheimen. Varigheit ein time. Ein om gongen.

Ein må nytte munnbind. Vi tek ikkje imot besøk frå område med høgt smittepress.

Sjukeheimen gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk.

            -Prest, lege , fotterapeut og frisør stansar sitt rutinearbeid i sjukeheimen

            -Maske og hanske og sprit ved heimebesøk

            -Dei tilsette må vere nøye med hygienereglane på fritida si

            -Munnbind ved arbeid nært inntil pasientane på sjukeheimen

-Vi opnar fleirbrukshallen for organisert trening for barn og ungdom opp til og med 16 år. På heimesida vert det informert om tidspunkt og at ein skal følgje smittevernreglane

-Korøvingar kan starte opp i store rom, og minst 2 meter avstand og helst ikkje deltakarar frå andre kommunar

 

Har ein spørsmål, kan ein ta kontakt med kommuneoverlegen på telefon 56164031

 

Venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

 

23.09.20

Smittespreiinga i Bergen og nabokommunen vår held fram, og vi justerer våre råd kvar veke

Fedje er ein kommune med skuleelevar og tilsette som pendlar dagleg til og frå nabokommunen vår.. Vi er gjensidig avhengig av kvarandre og vi må vurdere å setje i verk tiltak slik vi ser det hos våre naboar.

Dei tilrådingane vi kjem med, gjeld inntil vidare og vert vurdert kvar veke. Vi lettar på noko (les og bli glad) og er strengare på noko.

 

Det viktigaste du gjer når du ikkje er heime, er framleis

-å halde meir enn ein meter avstand,

-å ikkje handhelse,

-å ikkje klemme og

-nytta sprit eller såpe på hendene.

-ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime

Dette er viktig for oss alle, men svært viktig for dei som har arbeid og skuletid på andre sida av fjorden

 

Det er naudsynt med følgjande rådgjeving:

-Folk vert beden om å sitje i bilen på overfarten med ferja

-Butikken vert oppfordra til følgje med på at folk nyttar desinfeksjonsspriten, held avstand og

at det ikkje er for mange i butikken samstundes

-Folk vert råda frå å reise til Bergen eller andre område med høgt smittepress om det ikkje er naudsynt

-Personar og grupper frå område med høgt smittepress, vert oppmoda om å ikkje reise til Fedje.

-Heimekontor for dei som kan ha heimekontor og kjem frå andre kommunar

-Munnbind på bussen mellom Knarvik og Bergen

-Vi droppar kurs som ein skulle på i Bergen

-Flest mogleg møte på teams

-Vi gjer ein kontrollert opning av Fedje sjukeheim

            -Pasientbesøk etter avtale med sjukeheimen. Varigheit ein time. Ein om gongen.

Ein må nytte munnbind. Vi tek ikkje imot besøk frå område med høgt smittepress.

Sjukeheimen gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk.

            -Prest, lege , fysioterapeut, fotterapeut og frisør stansar sitt rutinearbeid i sjukeheimen

            -Ikkje dagpasientar

            -Maske og hanske og sprit ved heimebesøk

            -Dei tilsette må vere nøye med hygienereglane på fritida si

            -Ikkje gubbekveld

            -Ikkje eldresamlingar og eldrekafe i Hjartebanken

            -Munnbind ved arbeid nært inntil pasientane på sjukeheimen

-Vi opnar fleirbrukshallen for organisert trening for barn og ungdom opp til og med 16 år. På heimesida vert det informert om tidspunkt og at ein skal følgje smittevernreglane

-Vi ventar litt med korøvingar

 

Har ein spørsmål, kan ein ta kontakt med kommuneoverlegen på telefon 56164031

 

Venleg helsing

Ernst Horgen Kommuneoverlege

 

 

Besøksordning Fedje sjukeheim

 • Besøkande må vera friske, fri for luftvegssymptom/forkjølelse/feber/hoste og ikkje vore i utlandet siste 10 dagar.
 • Besøkstid er frå kl.10.30 til kl.18 med faste tidar. Vi har kapasitet for tre besøkande i det tidsrom.
 • Besøk føregår på rom, i nystova eller på terrassen.
 • Besøk må avtalast ein dag på førehand, ring mellom kl.10-19 til Fedje sjukeheim telefonnummer 56165141.
 • Alle besøk må loggførast i besøksprotokoll for lettare smittesporing.
 • Vi ber om at personar frå områdar med mykje smitte(no Bergen og Austrheim) tenkjer seg nøye om når dei ynskjer å komme på besøk.
 • Besøkande må utføre hånddesinfeksjon når de går inn OG ut på sjukeheimen og må bruke munnbind.
 • Besøkande må halde avstand til bebuar, ansatte og den dei besøker.
 • Ein m gå direkte til besøksrommet, fulgt av personalet.
 • Besøkande ringer på når den skal forlate rommet. Besøkande skal ikkje gå rundt i fellesarealet.
 • Kun 1 besøkande pr gong av nærmaste pårørande (Fleire husstandsmedlem vert rekna som 1 besøkande).
 • Maks 1 time to dagar pr veke. Vi ber om at dei næraste kan nytte seg mest av den ordningen og at vener og andre slektningar tek kontakt med næraste pårørande for å høyre om det er greit at dei tek plassen.
 • Besøkande kan ikkje bruke toalettet på sjukeheimen.
 • Besøkande kan ta bebuar ut på tur.
 • Etter kvart besøk må personalet desinfisere kontaktpunkt.
 • Eigne retningsliner for bebuar ved terminalsjukdom.

 

06.09.20

 Generelle råd:

Det er ei auka smitte som går føre seg i Noreg. Smitten er her slik som i mars, og vi har ingen grunn for å tru at dette er over. På verdsbasis døyr over 10.000 i veka og i Europa er det ei ny auke i smitten. Dette fell saman med at skula og universitet og barnehage har opna dørene. Noko av smitten er frå utlandet og nabolanda, medan ulike festlige lag har gjeve spreiinga

Råda som skal verne oss mot smitte, tiltak som vi alle skal gjere, er viktig at vi føl opp kvar dag.

-          Vaske hendene ofte. Nytte sprit om der ikkje er handvask i nærleiken

-          Halde avstand minst ein (1) meter inn og ute. Med 2 meter er du heilt trygg

-          Ikkje handhelse, ikkje gje ein klem, ikkje ha nær kontakt

-          Ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime og ikkje gå heim frå jobben

-          Reingjere handtak og horisontale flatar. Bruk vanlege reingjeringsmiddel

-          Kan du ikkje halde avstand 1 meter, kan det vere lurt å bruke munnbind. Eit døme er bussen mellom Knarvik og Bergen

Gjer vi alle dette og gir kvarandre hjelp til å halde dette, har vi von om at vi både kan ha kontroll over smittespreiinga og kan opne samfunnet med sosial omgang og eit aktivt næringsliv.

 

Spisestadar og servering:

Mange er glade for å få komme tilbake til jobbane sine i dette serviceyrket. Skal dette arbeidet og denne servicen kunne halde fram i tida som kjem, er ein avhengig av at vi ikkje får ei ny bølgje med smitte. Vi må i fellesskap følgje dei generelle råda og retningslinene for spisestadar og servering.

Dette er krava frå Helsedirektoratet

-          1 meter avstand mellom gjestane, og mellom gjestane og servitør. Det vil seie 2 meter mellom borda

-          Talet på besøkande vert styrt av storleiken på rommet når ein skal halde avstand. Unngå trengsel. Maks 20 om ein nyttar langbord.

-          Sitjeplass til alle gjestane

-          Bordservering, også om det berre er alkohol

-          Hyppig reinhald av kontaktpunkt, horisontale flatar, handtak, toalett med vanleg reingjeringsmiddel

-          Vaske /sprite hender

-          Ikkje handhelse eller klemme

-          Luftvegssjuke og forkjøla held seg heime

 

Arrangement

Vi har også her detaljerte krav vi på Fedje ikke kan styre utenom.

 

Døme på arrangement

-          Konsertar, kino, teaterframsyning, opera, dans

-          Seminar, kurs, brukarmøte,

-          Bursdag, brudlaup, dåp, konfirmasjon, gravlegging,

 

Krava frå Helsedirektoratet

-          Talet på dei som deltek kan vere maksimalt 200, men det krev stort nok areal der talet vert styrt av at ein skal halde minst 1meter avstand til kvarandre

-          Luftvegssjuke og forkjøla held seg heime

-          Hyppig reinhald av kontaktpunkt, horisontale flatar, handtak, toalett. Ein nyttar vanleg reingjeringsmiddel

-          Vaske /sprite hender

-          Arrangør  skal føre liste over dei som er til stades, og ta vare på denne i 10 dagar. Arrangør skal sjå til at deltakarane overheld smittevernråda

-          Ikkje handhelse eller gi klem.

-          Ved dans er det berre to frå same husstand som kan danse nærare enn ein meter

 

Fest, bursdag, konfirmasjon, dåp og anna i private heimar

            -Maks 20

            -Halde avstand 1 meter

            -Vaske , sprite hender ofte

            -Reinhald horisontale flatar

 

Sjukeheimen, besøkande

Du må framleis avtale besøk på førehand.

Vi har endra litt på rutinane. Vi trur dei fleste veit kva smittevernråda er, på kva måte ein skal te seg og på kva måte ein skal hindre at vi får sjukdomen inn på sjukheimen.

Det er viktig at ein heile tida føl dei generelle råda.

Dei besøkande vert registrert, dei får med seg eit notat, og besøket går føre seg på rommet.

Det nye er at det er mogleg med besøk kvar dag, heile veka og at kvart besøk ikkje har besøksvert.

Besøkande som er forkjøla eller har andre luftvegssymptom, går ikkje på besøk på sjukheimen.

Vi ser ei aukande smitte i Bergen og dels i Alver, og det kan på kort varsel bli aktuelt å stramme inn på besøksordninga som to gongar er vurdert av fylkesmannen utan at det komen merknad.

 

 

Helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

 

Melding frå Matkroken Fedje

Viss du ikkje kan eller bør gå på butikken, kan Matkroken Fedje levere varer utanfor døra di. Send handleliste på sms til 99397232. Betaling via vipps eller faktura. Meir informasjon på Matkroken Fedje si Facebookside, eller du kan ringe dei på tlf  56164300.

Melding frå NAV Fensfjorden

NAV Fensfjorden kjem vanlegvis til Fedje tysdagar i partalsveker. Det er det no ein mellombels stopp i, for å hindre Koronasmitte. Du kan framleis ringe NAV på 55 55 33 33 og det meste kan du ordne på nav.no.

NAV Fensfjorden har også oppretta ein vakttelefon for søknad om krisehjelp (sosialhjelp). Nummer er 413 97 364. Den er betjent frå kl 0830 – 1430. I desse krevjande tider aksepterer dei og muntleg søknad om sosialhjelp, dvs at dei kan hjelpe brukarar på telefon.

NAV Fensfjorden har også lagt ut lokal informasjon til dei som må permittere/vert permitterte på kommunen sine heimesider.

 

12.03.20

Generell informasjon frå smittevernoverlegen

I Nordhordland jobbar kommuneoverlegane og kommunalsjefane saman i fagråd for å førebu evt utbrot av viruset i Norge. Kommunane har ansvar for å gje rett informasjon til innbyggjarane:

 

Ernst Horgen
Kommuneoverlege
Fedje kommune


Sist oppdatert: 27.10.2020
Publisert: 06.03.2020