Jordmasser og gravemaskin

Jordmasser og gravemaskin

Ta vare på matjorda!

Det er for tiden mye aktivitet med flytting av jordmasser i vårt området og difor ønskjer landbrukskontoret og minne om regelverket knytt til masseforflytting. 

Inngrep i kulturlandskapet

Mindre inngrep i kulturlandskapet bør klareres med landbruksmyndighetene før oppstart. Dette for å forsikre seg mot kutt av areal- og kulturlandskapstilskott.

Bakkeplanering.

Større tiltak, over 1 daa og/eller betydlige terrengendringer,  for mottak av jordmasser fra for eksempel byggeprosjekter er søknadspliktig etter forureiningsforskriften kap.4.

Det vil og vurderes om tiltakets størresle, beliggenhet eller andre forhold krever sakshandsaming etter plan- og byggningslova. 

Web levert av CustomPublish