Utsyn over Kopper ein vintermorgon. Foto: Even Vaular, 2014

Utsyn over Kopper ein vintermorgon. Foto: Even Vaular, 2014

Samfunnstryggleik og beredskap

Kommunane er pålagde å ha ei beredskapsleiing som skal handtera krisesituasjonar.

LyktKommunane er gjennom normalreglement for beredskapsarbeid pålagte å ha eit beredskapsråd. I Fedje kommune er det Formannskapet som er beredskapsråd. Kvart år skal det vere møte i beredskapsrådet.

Kommunal kriseleiing (KKL)
Den kommunale kriseleiinga skal tre saman i alvorlege situasjonar/kriser. Denne består av:
Ordførar, rådmann, brannsjef, assisterande rådmann, kommuneoverlege og lensmann. Andre vert kalla inn etter behov.
Kvart år øver KKL på å handtera kriser i saman med andre kommunar og Fylkesmannens beredskapsavdeling.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nyttig informasjon om beredskap.

 
 
Kriseleiinga i kommunen
Tittel Namn Telefon Mobil E-post
Ordførar Stian Herøy 56165112 99431520 stian.heroy@fedje.kommune.no
Rådmann Ingebjørg Vamråk 56165106 48158210

ingebjorg.vamrak@fedje.kommune.no

Brannsjef Øyvind Tolleshaug 56165113 45261502 oyvind.tolleshaug@fedje.kommune.no
Ass.rådmann Grete A.Herøy 56165107 95748843 grete.heroy@fedje.kommune.no
Kommuneoverlege Ernst Horgen 56164031 90194545 erhorgen@online.no
Lensmann Einar Vatne 02800    
Web levert av CustomPublish