Fedje kommune - signaturstorleik 2

Reguleringsplan - til offentleg ettersyn

Formannskapet har i medhald av plan- og bygningslova og delegeringsreglement for Fedje kommune, gjort vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for
Gnr. 168, bnr. 335, ut til offentleg ettersyn.
Vedtaket vart gjort i møtet den 23. november 2016.

 

Gnr. 168, bnr. 335 er eigedomen der butikken har halde til sidan 1985.

Dokumenta finn du her;

Illustrasjonsplan,
Merknadsskjema,
Plankart,
Planomtale,
Reguleringsføresegner,
Reguleringsplan for gnr. 168 bnr. 335. Utlegging til offentleg ettersyn f-sak 137-16,
ROS-analyse,
Sol-skygge-diagram, på biblioteket eller på http://braplan.geoweb.no/braplan/.

Frist for å koma med merknader til planen, er 15. januar 2017

Web levert av CustomPublish