Råd og utval i Fedje kommune

Råd og utval i Fedje kommune

Råd og utval i perioden 2015-2019

I ein ny kommunestyreperiode skal kommunestyret oppnemna nye personar i råd og utval. Kven som sit kor, finn du her.

Oppnemninga vart gjort i kommunestyremøtet 12. november 2015 (i k-sak 065/15). Nedanfor finn du råda og utvala.

Valstyret og kontrollutvala

Val- og røystestyre
Formannskapet m/ personlege vara (varaliste formannskapet)

Kontrollutval
Erling Walderhaug (leiar) - vara Inge Waage
Anna Marit Storemark (nestleiar) - vara Torild Moldøen
Inger Steinsbø - vara Beate Hop Ophaug

Kontrollutvalet for sal og skjenking av alkohol
Formannskapet (utan ordførar og varaordførar) med personlege vara:

Kristin Handeland
Tonje Sulen Gullaksen
Bjørn Solbakk

 

 

Personal, lønn og arbeidsmiljø

Partsamansett utval
Kåre Berge - leiar
Terje Blomvågnes - nestleiar
Åge Storemark
1. vara Paul Gullaksen
2. vara Per Opsahl
3. vara Gidske B. Kolltveit

Lønnsutval
Kåre Berge - leiar partssamansett utval
Stian Herøy – ordførar
1.vara Varaordførar
2.vara Terje Blomvågnes
3.vara Kristin Handeland
Rådmannen er fast medlem av lønnsutvalet.

Arbeidsmiljøutval
Rådmann
Stian Herøy (ordførar)
Kristin Handeland
Vara:
1.Bjørn Solbakk
2.Tonje S. Gullaksen
3.Roy Asle Tungland

 

 

Fedje skule -EVnov14

Barn, unge, eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Barna sin representant
Ingmar Stuberg

Ungdomsrådet
Kommunestyret sin representant -Jon Harald Leknes
Stian Storemark (vara)

Følgjande ungdommar representerer Fedje ungdomsråd for 2015-2016:

Faste medlemmar
Simen Herøy – vald for to år i 2014
Mathias Gullaksen – vald for to år i 2014
Sebastian Thomassen – nytt fast medlem
Emmi Herøy – elevrådsleiar Fedje skule
Varamedlemmar
Charlotte Storemark – nytt varamedlem
Thea Koppen Blomvågnes – nytt varamedlem
Maike Verhofstad – nytt varamedlem
Dorthea G. Tungland – nestleiar i elevrådet, Fedje skule

Samarbeidsutvalet i Fedje barnehage - kommunen sin representant
Terje Blomvågnes
Tonje S. Gullaksen (vara)

Samarbeidsutvalet ved Fedje skule - kommunen sin representant
Stian Storemark
Kjersti Opsahl (vara)

Eldreråd
Kommunestyret sin representant : Ottar Tangen, vara Stig Øien
Erling Herøy : Leiar
Ottar Tangen :Nestleiar
Hilde Koppen
Elsa Herøy
Einar Thomassen
Vara:
1. Per Opsahl
2. Margot Gullaksen
3. Ingrid Handeland
4. Bjørn Solbakk

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
Pårørande/brukarrepresentantar
Gunn S. Gullaksen
Jan Berge
Kommunestyrerepresentantar
Tove Nordseth
Paul Gullaksen
Stian Storemark (1.vara)
Maria Thomassen (2. vara)
Dersom tilsette skal ha representasjon i utvalet, vert ho/han oppnemnd av rådmann. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne arbeider fram eit forslag til mandat for rådet og legg dette fram for kommunestyret til godkjenning.

 

 

Representantar til generalforsamlingar, årsmøte og representantskap

Medlem til representantskapet i Interkommunalt arkiv
arkivansvarleg (lagt til funksjon) vara: postmottak (lagt til funksjon)

Representantskapet NGIR
Ingmar Stuberg
Åge Storemark
Bjørn Solbakk (1. vara)
Maria Thomassen (2. vara)

Representant til BKKs styringsorgan
Ordførar
Varaordførar

Medlem til generalforsamlinga i Nordhordland industriservice
Jon Harald Leknes vara: - Kristin Aase

Medlem på årsmøtet i Interkommunalt utval mot akutt forureining, Bergen region
Ingmar Stuberg vara: - Åge Storemark

Representant på årsmøtet for Opplæringskontoret i Nordhordland
Tove Nordseth vara: - Stig Øien

Representantar til generalforsamlinga i AUFERA
Kristin Handeland
Paul Knapskog
Stig Øien (1. vara)
Ottar Tangen (2.vara)

 

 

Representantar til styre og råd

Kandidat / styremedlem i Nordhordland revisjon IKS
Alf Nordseth

Kandidat til hamnestyret for Bergen og omland
Kandidat til representant: - Ordførar
Kandidat til vararepresentant: - Varaordførar

Representant til hamnerådet for Bergen og Omland
Ottar Tangen vara: - Erling Herøy

Representant i Stiftinga Kystsogevekene
Ordførar
Varaordførar (vara)

 

 

Anna

Fellesrådet
Kristin Handeland vara: Ottar Tangen

Takstutval
Marit Øien
Lars Svendsen
Bjarte Moldøy
Oddvar Gullaksen (1. vara)
Frank Krüger (2. vara)
Janne Tangen (3.vara)

Kontaktperson til Landssamanslutninga av nynorskkommunar
Vilgerd S. Husa

Heimevernsnemnd
Olav Husa
Bjarte Moldøy
Otto Andre Nordby (1. vara)
Tonje S. Gullaksen (2. vara)

Lov og rett:
Val av representantar til dei nemndene som kjem inn under domstolslova må gjerast før 01.07.16. Valet gjeld frå 1.1.17. Representantar til desse nemndene vert oppnemnde våren 2016. Nemndenemnda samlast og kjem med forslag til kandidatar medio mai 2016.

Web levert av CustomPublish