Barnehagen nydekorert etter foreldredugnad sommaren 2015

Barnehagen nydekorert etter foreldredugnad sommaren 2015

Kva kostar tenesta?

Her finn du eit oversyn over prisar for ulike tilbod og tenester i Fedje kommune.

Barn og familie

Barnehagen

Tilbod og satsar frå 01.01.2017

Ordningen med gratis kjernetid vert videreført for alle 3-, 4- og 5-åringar frå familier med låginntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensa sett til 428 000 kroner.

Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage vert vidareført på samme nivå som i 2016. Maksimalprisen for ein heiltidsplass blir då 2 730 kroner per måned og 30 030 kroner per år. Dette gjeld fra januar 2017.

Ordninga som sikrar at ingen familiar betalar meir enn 6 prosent av samla inntekt for ein barnehageplass, blir også vidareført. I 2017 vil husholdningar med inntekt under 500 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Tilbod

Ant. Dagar

Antal timar

Opphald

Mat

Totalt

100%

5 dagar

50 t/veke

Kr 2730

Kr 300

Kr 3030

80%

4 dagar

40 t/veke

Kr 2182

Kr 257

Kr 2439

60%

3 dagar

30 t/veke

Kr 1637

Kr 236

Kr 1873

40%

2 dagar

20 t/veke

Kr 1086

Kr 204

Kr 1290

Det vert gjeve søskenmoderasjon;

30% på barn nr 2

50% på barn nr 3

Det vert gitt 30% moderasjon for eineforsørjarar.

Gebyr ved for sein henting kr 100 i følgje vedtektene.

Meir informasjon om denne tenesta finn du her.

 

Skulefritidsordninga (SFO):

Ein kan nytta seg av alternative tilbod  frå å ha SFO ordning  frå 1 dag til 5 dagar pr veke.  Ein betalar for det tilbodet ein vel, og det er då opp til den einskilde å bruka det i så stor grad ein har behov for.

Betalingssatsar i SFO 2017

Tilbod:

1 dag – kr 481

2 dagar – kr 964

3 dagar – kr 1445

4 dagar – kr 1928

5 dagar - kr 2409


SFO med moderasjon 30% for born nr. 2
SFO med moderasjon 50% for born nr. 3

Sats ved for sein henting: kr 100 pr påbyrja 30 min.

Meir informasjon om denne tenesta finn du her.

 

 

Kommunal bustad i soloppgang
Kommunal bustad i soloppgang

Byggje og bu

Kommunale gebyr og husleiger for kommunale bustader

Gebyr og husleigeprisar for 2017, finn du her.

 

Behandlingsgebyr for bygge- og delesak, m.v.

Gebyr for bygge- og delesak m.v. for 2017  er ikkje endra frå 2016 og du finn dei her.

 

 

Helsestasjonen på Fedje
Helsestasjonen på Fedje

Helse, omsorg og velferd

Fysioterapi

Eigenandelar ved fysioterapi

Utdrag frå takstplakaten for fysioterapi:

Undersøkelse: kr 152,-

Øvelsesbehandling

20 min kr 77,-

30 min kr 121,-

40 min kr 154,-

60 min kr 207,-

Tillegg for behandling med elektroterapi, ultralyd eller laser kr 51,-

Ytterlegare informasjon om tenester og eigenandelar innan fysioterapi finn du her.

Meir informasjon om denne tenesta i Fedje kommune finn du her.

 

Heimehjelp og matombringing

Betalingssatsar for 2017

Nettoinntekt siste år

Timepris

Maks betaling pr mnd

2-3 G 185.153 - 277.728

Kr 136

Kr 855

3-4 G 277.729 - 370.305

Kr 195

Kr 1178

4-5 G 370.306 - 462.881

Kr 273

Kr 1443

5-6 G 462.882 - 555.458

Kr 341

Kr 1713

Over 6 G 555.459

Kr 372

Kr 2250

Med verknad frå 01.01.2017 vert pris for mat m /tilkøyring kr. 90,00 pr. måltid.

Inntekt under 2 G = kr. 187268 = kr. 200 pr. mnd. G- beløpet vert endra  1.5. kvart år og er med verknad frå 01.05.2017 kr 93634,-

Meir informasjon om denne tenesta og korleis du søkjer finn du her.

Tryggleiksalarm

Brukarbetaling for 2017

Brukarbetaling for tryggleiksalarm vert  med verknad frå 01.01.2016 gratis.

Meir informasjon om denne tenesta finn du her.

 

 

Fargeblyantar

Kultur og fritid

Kulturskulen

Betalingssatsar for 2017

Elevbetaling for 1 aktivitet

Kr 1050 pr semester

Elevbetaling for to el. fleire aktivitetar

Kr 1575 pr semester

Det vert gjeve søskenmoderasjon på 50%.

Meir informasjon om denne tenesta finn du her.

 

Symjehallen

Bassengnøkkel

Fedje kommune leiger ut nøkkel til symjehallen for eitt år om gongen. Dette vert fakturert tidleg på året for aktuelt år.

Leige av nøkkel og kodebrikke kostar kr 1000,- pr år, og i depositum er det kr 1000,- ved utlevering av nøkkelen på teknisk etat. Leiga vert fakturert fram til den datoen den vert levert inn att til kommunen.

Meir info om denne tenesta finn du her.

 

 

Hjartebanken ein haustdag.
Hjartebanken ein haustdag.

Leige av hall og lokale

Fedje fleirbrukshall

Leige av idrettshallen

Leige pr time

Kr 200

Leige heil dag(over 5 timar)

Kr 2000

Leige heil dag + kjøkken

Kr 2500

Leige av det sosiale rommet

Leige heilt rom pr. time

Kr 200

Leige halvt rom pr. time

Kr 100

Leige heilt rom heil dag(over 5 timar)

Kr 1400

Leige halvt rom heil dag(over 5 timar)

Kr 700

Tillegg for leige av kjøkken

Kr 500

Meir informasjon om Fedje fleirbrukshall finn du her.

 

Hjartebankjen

Dette er prisane for å leige Hjartebankjen:

Privatpersonar busett på Fedje

Kr 600

Bedrifter og andre

Kr 1000

Meir informasjon om Hjartebankjen finn du her.

Web levert av CustomPublish