Barnehagen nydekorert etter foreldredugnad sommaren 2015

Barnehagen nydekorert etter foreldredugnad sommaren 2015

Kva kostar tenesta?

Her finn du eit oversyn over prisar for ulike tilbod og tenester i Fedje kommune.

Born og familie

Barnehagen

Tilbod og satsar frå 01.01.2018

Ordningen med gratis kjernetid vert videreført for alle 3-, 4- og 5-åringar frå familier med låginntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensa sett til 450 000 kroner.

Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage vert vidareført på samme nivå som i 2017. Maksimalprisen for ein heiltidsplass blir då 2 910 kroner per måned og 32 010 kroner per år. Dette gjeld fra januar 2018.

Ordninga som sikrar at ingen familiar betalar meir enn 6 prosent av samla inntekt for ein barnehageplass, blir også vidareført. I 2018 vil husholdningar med inntekt under 533 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Tilbod

Ant. Dagar

Antal timar

Opphald

Mat

Totalt

100%

5 dagar

50 t/veke

Kr 2910

Kr 306

Kr 3216

80%

4 dagar

40 t/veke

Kr 2328

Kr 262

Kr 2590

60%

3 dagar

30 t/veke

Kr 1746

Kr 240

Kr 1986

40%

2 dagar

20 t/veke

Kr 1164

Kr 208

Kr 1372

           

Det vert gjeve søskenmoderasjon;

30% på barn nr 2

50% på barn nr 3

Det vert gitt 30% moderasjon for eineforsørjarar.

Gebyr ved for sein henting kr 100 i følgje vedtektene.

Meir informasjon om denne tenesta finn du her.

 

Skulefritidsordninga (SFO):

Ein kan nytta seg av alternative tilbod  frå å ha SFO ordning  1 dag til 5 dagar pr veke.  Ein betaler for det tilbodet ein vel, og det er då opp til den einskilde å bruka det i så stor grad ein har behov for.

Betalingssatsar i SFO 2018

Tilbod:

1 dag – kr 490

2 dagar – kr 983

3 dagar – kr 1474

4 dagar – kr 1966

5 dagar - kr 2457


SFO med moderasjon 30% for born nr. 2
SFO med moderasjon 50% for born nr. 3 og fleire

Sats ved for sein henting: kr 100 pr påbyrja 30 min.

Meir informasjon om denne tenesta finn du her.

 

 

Kommunal bustad i soloppgang
Kommunal bustad i soloppgang

Byggje og bu

Trykk her for  å sjå Kommunale gebyr 2018.

Trykk her for å sjå Husleiger i kommunale bustader 2018 .

 

 

 

Behandlingsgebyr for bygge- og delesak, m.v.

Gebyr for bygge- og delesak m.v. for 2018 du finn dei her.

 

 

Helsestasjonen på Fedje
Helsestasjonen på Fedje

Helse, omsorg og velferd

Fysioterapi

Eigenandelar ved fysioterapi

Utdrag frå takstplakaten for fysioterapi:

Undersøkelse: kr 152,-

Øvelsesbehandling

20 min kr 77,-

30 min kr 121,-

40 min kr 154,-

60 min kr 207,-

Tillegg for behandling med elektroterapi, ultralyd eller laser kr 51,-

Ytterlegare informasjon om tenester og eigenandelar innan fysioterapi finn du her.

Meir informasjon om denne tenesta i Fedje kommune finn du her.

 

Heimehjelp og matombringing

Betalingssatsar for 2018

Nettoinntekt siste år

Timepris

Maks betaling pr mnd

2-3 G 193.766 - 290.649

Kr 139

Kr 872

3-4 G 290.650 - 387.532

Kr 199

Kr 1200

4-5 G 387.533 - 484.415

Kr 278

Kr 1472

5-6 G 484.416 - 581.298

Kr 347

Kr 1747

Over 6 G 581.299

Kr 374

Kr 2250

Med verknad frå 01.01.2018 vert pris for mat m /tilkøyring kr. 92,00 pr. måltid.

Inntekt under 2 G = kr. 193766 = kr. 205 pr. mnd. G- beløpet vert endra  1.5. kvart år og er med verknad frå 01.05.2018 kr 96883,-

Meir informasjon om denne tenesta og korleis du søkjer finn du her.

Tryggleiksalarm

Brukarbetaling for 2018

Brukarbetaling for tryggleiksalarm vart  med verknad frå 01.01.2016 gratis.

Meir informasjon om denne tenesta finn du her.

 

 

Fargeblyantar

Kultur og fritid

Kulturskulen

Betalingssatsar for 2018

Elevbetaling for 1 aktivitet

Kr 1250 pr semester

Elevbetaling for to el. fleire aktivitetar

Kr 1875 pr semester

Det vert gjeve søskenmoderasjon på 50%.

Meir informasjon om denne tenesta finn du her.

 

Symjehallen

Bassengnøkkel

Fedje kommune leiger ut nøkkel til symjehallen for eitt år om gongen. Dette vert fakturert tidleg på året for aktuelt år.

Leige av nøkkel og kodebrikke kostar kr 1000,- pr år, og i depositum er det kr 1000,- ved utlevering av nøkkelen på teknisk etat. Leiga vert fakturert fram til den datoen den vert levert inn att til kommunen.

Meir info om denne tenesta finn du her.

 

 

Hjartebanken ein haustdag.
Hjartebanken ein haustdag.

Leige av hall og lokale

Fedje fleirbrukshall

Leige av idrettshallen

Leige pr time

Kr 200

Leige heil dag(over 5 timar)

Kr 2000

Leige heil dag + kjøkken

Kr 2500

Leige av det sosiale rommet

Leige heilt rom pr. time

Kr 200

Leige halvt rom pr. time

Kr 100

Leige heilt rom heil dag(over 5 timar)

Kr 1400

Leige halvt rom heil dag(over 5 timar)

Kr 700

Tillegg for leige av kjøkken

Kr 500

Meir informasjon om Fedje fleirbrukshall finn du her.

 

Hjartebankjen

Dette er prisane for å leige Hjartebankjen:

Privatpersonar busett på Fedje

Kr 600

Bedrifter og andre

Kr 1000

Meir informasjon om Hjartebankjen finn du her.

Web levert av CustomPublish