Historia vår

Nordsjøløypa - vestre Fedje frå sør mot nord -EVsommar14

Den eldste historia

Det er ikkje gjort mange arkeologiske funn på Fedje, men natur- og kulturlandskapet kan fortelja oss at menneska har brukt øya kontinuerleg som beiteland heilt sidan steinalderen. Torvmyrane og kystlyngheiane me vandrar over fortel oss denne historia.

24. mars 2015 Les meir om Fedje i eldre tid
Solveggen - hus med torvtak

Frå middelalder til industrialderen

Arkeologiske funn og dateringar av torvmyr gjer at me veit at det har vore menneskeleg aktivitet på Fedje sidan steinalderen. Dei første skriftlege kjeldene som fortel om Fedje er derimot frå byrjinga av 1400-talet.

24. mars 2015 Les meir
Fiskebåt med motor og segl

Fiske og fangst på 1900-talet

I historia til eit fiskevêr som Fedje vil livet på sjøen ha ein viktig plass. Havet har skaffa feiingane levebrød til alle tider. På 1900-talet vart fiskeriene revolusjonert då båtmotoren gjorde sitt inntog.

24. mars 2015 Les meir
Tyske soldatar marsjerer under andre verdskrigen

Den andre verdskrigen

Den tyske okkupasjonsmakta var sterkt til stades på Fedje under den andre verdskrigen. Øya sin strategisk viktige posisjon som nabo til Nordsjøen gjorde at tyskarane etablerte base med radar her.

24. mars 2015 Les meir om den andre verdskrigen på Fedje
Flybilete frå hamna

Etterkrigstida og slutten på industriepoken

Hamnetilhøva på Fedje har vore sentrale for eit livskraftig lokalsamfunn. Kyrkjevågen og Rognsvågen er dei beste hamnebassenga på øya. Her har næringsverksemdene i stor grad vore plassert. Som i mange utkantsamfunn er soga om livet og busetnaden først og fremst ei soge om arbeidet og næringsvegane, og her har Fedje opplevd store svingingar.

24. mars 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish